CKG Hem

CKG Hem

ORGANISERA ANALYSERA PRESENTERA OM MIG
CKG HEM ORGANISERA ANALYSERA PRESENTERA OM MIG


 


Organisera dina data

 

Datakvalitet

Resultaten av en undersökning blir aldrig bättre än de data som den bygger på. Därför är det viktigt att kvaliteten på insamlade data är så bra som möjligt.

 • Bra valideringssystem vid datainsamling/mätning minskar framtida problem
 • Värden som anvnds ofta, t ex namn, väljs från listor ed.
 • Användaren ska alltid välja mellan klartext-alternativ, inte koder
 • Saknade värden, Null-värden och felvärden på hanteras välstrukturerat
 • Beräkningar, som medelvärden och index, görs av datorn, inte användaren
 • Definiera och dokumentera alla koder för data-kategorier, saknade värden, felvärden etc.
 • Dokumentera alla ändringar i rådata
 • Spara ofta datummärkta backup-kopior av data

Checklista


Studiedesign

Informationen som samlas ska besvara dina frågeställningar. Därför måste en undersökning planeras noga

 • Vilken information ska samlas in?
  Och vilken information ska man kunna plocka ut?
 • Definiera och dokumentera vilka värden som ska insamlas och hur det ska göras.
 • Beräkna antal svar, prover eller deltagare som behövs för att kunna dra välgrundade slutsatser av en studie
 • Utforma protokoll och enkäter för att samla in just den information man vill ha;
  — Anpassa språkval och utformning till den som ska svara
  — Anpassa utformning för att minska risken för felsvar av misstag
  — Hur undviker man problem med logiska hopp
  (t ex "om du har rött hår, gå direkt till fråga 27")
  — Vilket fungerar bäst; fasta alternativ eller fritextsvar?

Gruppstorlek t-test


Skräddarsydda databaser

En bra databas underlättar insamling, analys, tolkning och redovisning av data på många sätt.
En anpassnad databas utvecklas tillsammans med användarna, och när behoven förändras ändras också databasens funktioner.

 • Enkla, intuitiva menyer leder snabbt användaren rätt
 • Inbyggd validering minskar fel vid datainsamling
 • Underlättar analys genom att förebygga felvärden eller saknade värden
 • Underlättar vardagsrutiner, t ex skriva ut årsrapporter eller visa hur värden förändras med tiden
 • Fasta svarsalternativ förprogrammeras tillsammans med sina (dolda) kodvärden. Uppgifter som "återanvänds", t ex namn, skrivs i listor, som användare sedan kan välja från. Det minskar risken att felstavningar mm. gör att olika data inte kan matchas.

Kalkylprogram som Excel ska aldrig användas för att lagra insamlade data. Det är allt för lätt hänt att man skriver in värden på fel rad eller i fel kolumn. En felaktig sortering kan ohjälpligt förstöra mödosamt insamlade mätvärden. Eftersom man i kalkylblad ofta måste skiva in samma värden flera gånger (t ex namn) ökar risken för felskrivningar. Med en bra databas undviker man dessa fällor.

Databasmeny

Exempel från anpassade databaser

Användarvänliga menyer

Enkla, intuitiva menyer och formulär leder snabbt användaren rätt

Exemplet visar en meny i databas om medicinska provresultat.
Den databasansvarige kan ändra inställningar, ger varje användare inloggningsuppgifter och anger deras behörighet.
En vanlig användare kan mata in nya värden och se viss statistik, men bara den ansvarige kan exportera data ut databasen. Databastabellerna är krypterade och lösenordskyddade.

Meny databas för provresultat

Inmatningsformulär

Bra inmatningsformulär underlättar datainsamlingen och förebygger fel

 • Förebygger felvärden eller saknade värden
 • Data gemensamma för flera formulär, t ex namn, skrivs bara in en gång
 • Följer insamlingsprotokollets utformning
 • Fasta alternativ eller standardsvar minskar felskrivningar
 • Inbyggd kvalitetskontroll av data
 • Automatisk beräkning av index mm

Ett inmatningsformulär om rökvanor och nikotinberoende. Användaren väljer alternativ skrivna i klartext. Databasen använder en kodmall för att beräkna ett index för nikotinberoende, som redovisas direkt i formuläret.

Inmatningsformulär i databas

Automatiska rapporter

Uppgifter som upprepas med jämna mellanrum kan ofta automatiseras.

Automatiska rapporter är användbara för att t ex

 • följa utveckling av värden under en viss tid
 • visa databasens omfattning, t ex antal registrerade värden
 • skriva ut standardbrev, t ex fakturor eller provsvar, baserat på värden lagrade i databasen
 • urval och export av hela eller delar av datamaterialet

Till höger visas en sammanfattande rapport av fjärilsinventeringar. Den visar antal observerade fjärilar och fjärilsarter under 6 år vid tre punktlokaler och en lång transekt. En mer detaljerad version av rapporten visar antal fjärilar av varje art per lokal och år.

Andra exemplet visar en del av en rapport från databas för tobaksavvänjning (här baserad på realistiska, men slumpgenererade data) Ett knapptryck skapar den flersidiga rapporten. Man kan även skriva ut en rapport för ett visst tidsintervall, t ex ett visst år.

Automatisk rapport från databas


Automatisk rapport från databas
 

 
Fler exempel på vad jag arbetar med finns på sidan med Diverse demo-material